Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

Pod Vinbargom 3
08501 Bardejov
IČO: 36155993

Informácie o inštitúcii Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

Profil školy

    V súčasnosti patrí naša škola - Hotelová akadémia v Bardejove medzi stredné odborné školy s najväčším počtom žiakov v Bardejove. Ako jediná škola v okrese Bardejov, v stredisku cestovného ruchu, sa zameriava na gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch, obchod a služby.

    Na našej škole študuje 558 žiakov, z toho 340 dievčat. Naša škola, ktorá pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických a hotelových služieb a obchodu, má preto v tomto meste svoje opodstatnenie.
 
    Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v škole, v Jedálni pod Vinbargom, v stredisku praktického vyučovania v Ľudovej jedálni a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Na škole, ktorá je jednoposchodová, v súčasnosti študuje 20 tried, z toho 7 tried žiakov v študijnom odbore hotelová akadémia, 2 triedy v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu, 3 triedy v študijnom odbore obchod a podnikanie, 3,5 triedy v študijnom odbore čašník, servírka a v študijnom odbore kuchár 1,5 triedy, v učebných odboroch: čašník, servírka máme 1 triedu, kuchár 1,5 triedy a cukrár 0,5 triedy.
   
    Na štúdium cudzích jazykov máme 2 učebne cudzích jazykov a novovybudované jazykové laborátórium. Ďalej máme dve výborne vybavené učebne informatiky. Pre praktickú prípravu máme zriadené odborné učebne. Škola má vlastné 2 kuchyne, 2 jedálne, športovú halu, posilňovňu, atletickú dráhu a ihrisko s umelou trávou pre všetky typy loptových hier.
   
    Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú tri kabinety (odborných predmetov, cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry) a zborovňu. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne, kotolňa, sklad, dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. V ďalšom období plánujeme zrekonštruovať budovu školy (výmena okien, rekonštrukcia kotolne) jazykové učebne, odborné učebne pre študijné odbory.
    Stredisko praktického vyučovania Ľudová jedáleň je blízko školy. Má adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku. Má osobitné kabinety pre majstrov odborného výcviku, 5 tried pre zabezpečovanie praktickej prípravy a spoločnú miestnosť pre stretnutia MOV so žiakmi a rodičmi. Naším cieľom je vybaviť SPV modernejším strojovým zariadením. SPV má 2 sklady na skladovanie surovín, materiálov a polotovarov, vybavenú cvičnú kuchyňu pre žiakov, 2 učebne stolovania, hygienické priestory (chlapci, dievčatá), kotolňu a dielňu, v suteréne sa nachádza aj malá telocvičňa (pohybové štúdio s hygienickým zariadením a sprchami).
 
    Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

 

Študijné odbory
v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

 
Hotelová akadémia  
Obchod a podnikanie
Manažment regionálneho cestovného ruchu

 

Učebné odbory
v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

 
Čašník-servírka  
Kuchár-kuchárka
Cukrár-cukrárka

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 • RNDr. Eva Čajková PhD.
  riaditeľka školy

   

 • RNDr. Margita Molnárová
  zástupkyňa
  pre teoretické vyučovanie

   

 • Ing. Martina Šimcová
  zástupkyňa
  pre teoretické vyučovanie
 •  

 • Ing. Mária Schaderová
  zástupkyňa
  pre praktické vyučovanie

  email: skola@habj.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit